อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนการการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) ผ่านทางไกลผ่านระบบ Video conference ร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนการการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) ผ่านทางไกลผ่านระบบ Video conference ร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB) เพื่อเร่งขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย
 
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนการการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อเร่งขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB) และแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดในการใช้บริการสุนัขนำทางในประเทศไทย รวมถึงการประสานนำเข้าสุนัขพร้อมครูฝึก ควบคู่กับการส่งออกครูฝึกและคนพิการทางการเห็นร่วมฝึกในต่างประเทศ ผ่านระบบ Video conference ร่วมกับ Mr. Robert Depold รองผู้อำนวยการบริหารขององค์กร RSB ผู้แทนสถานทูตเครือรัฐออสเตรเลียในประเทศไทย และพลตรี วีระชัย จิตต์คันธา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติสันติวงศ์ ผู้จัดการการลงทุนและการค้ารัฐเซาท์ออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
(Guide Dogs)
(Guide Dogs)
(Guide Dogs)
(Guide Dogs)
(Guide Dogs)
(Guide Dogs)
(Guide Dogs)
(Guide Dogs)