อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมองค์กรคนพิการ “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข”

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมองค์กรคนพิการ “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข”
 
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม ศปก.พส. ชั้น 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการหารือร่วมกับองค์กรคนพิการ ในการสนับสนุน “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข” ถึงแนวทางการดำเนินการร่วมและต่อยอดโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสะดวกในการขับถ่าย โดยมี องค์กรคนพิการคนพิการ ผู้แทนบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมองค์กรคนพิการ “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมองค์กรคนพิการ “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมองค์กรคนพิการ “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมองค์กรคนพิการ “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข”
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมองค์กรคนพิการ “โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข”