รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ “เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี” รุ่นที่ 2

สถานที่: 
ณ ห้องเพชรพิพัฒน์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องเพชรพิพัฒน์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการ “เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี” รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ สิทธิและข้อแตกต่างระหว่างชายและหญิง โดยมีผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้นำสตรีคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน ซึ่งจัดโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ “เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี” รุ่นที่ 2
รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ “เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี” รุ่นที่ 2
รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ “เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี” รุ่นที่ 2
รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ “เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี” รุ่นที่ 2