รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ

สถานที่: 
ณ ห้องประชุมจุลมณี 3 โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจุลมณี 3 โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ตำบลสองพี่น้อง และตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเห็นชอบและตระหนักร่วมกันว่า การสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในนิคมแพร่งขาหยั่งให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งการเป็นมนุษย์ เพื่อหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชน ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงนี้ต้องร่วมมือขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ตำบลสองพี่น้องและทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา สมาชิกนิคมแพร่งขาหยั่ง และมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ
รองอธิบดี พก. ร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการนิคมแพร่งขาหยั่งสู่ชุมชนฯ