รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว

สถานที่: 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design หรือ UDf) โดยหารือในประเด็นการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 9 สถานี รวมถึงสภาพปัญหาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนของแต่ละสถานี อีกทั้งหาแนวทางการแก้ไข การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สำนักจราจรและการขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พก. เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว
รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว