รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5 เน้นขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจ พม. ในปี 2561 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5 เน้นขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจ พม. ในปี 2561 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ 
 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบนโยบายกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือ นโยบาย 9 – 5 – 5 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานอย่างต่อเนื่องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายสมคิด  สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง พม. จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งนี้ จำนวน 600 คน
ภาพประกอบ: 
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5
รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5