มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่น 1

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 3, 2017 (All day)
สถานที่: 
โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. ที่ โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพหรมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่น 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม –  3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยคนพิการเพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ทักษะและแนวทางการบริการช่วยเหลือ คนพิการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมตรงกับความต้องการและจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งยังทำให้คนพิการได้รับโอกาส ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูสามารถออกสู่สังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเท่าเทียมร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อน