พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”

สถานที่: 
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้แทนกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน
ภาพประกอบ: 
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”
พิธีเปิดการประชุมระดับอาเซียน “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง”