พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ

สถานที่: 
ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” เพื่อนำเสนอและแสดงนวัตกรรมสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถดำรงชีวิต เดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ขณะเดียวกันยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ผลิต (ภาคธุรกิจ) ที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรถแท๊กซี่ เพื่อเพิ่มจำนวนรถแท๊กซี่คนพิการและยังเป็นการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการให้บริการรถสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชมการสาธิตการใช้รถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการและนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ: 
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ