พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปีงบประมาณ 2561”

พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปีงบประมาณ 2561” 
 
 
 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานอย่างต่อเนื่องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง พม. จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จำนวนกว่า 600 คน
 
ทั้งนี้ นายสมคิด  สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในปีงบประมาณ 2561
 
 
พร้อมทั้งในช่วงบ่ายวันนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.พม. จะเดินทางมาเป็นประธานการสัมมนาฯพร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. อีกครั้ง
ภาพประกอบ: 
พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ