พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบวงจร แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ พร้อมปล่อยรถอาสาสมัคร มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเข้าถึงคนพิการในระดับพื้นที่

วันนี้ (26 ก.ย. 61) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดกิจกรร “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจรในการเป็นกลไกหลักสำหรับการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พก. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายสมคิด กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดบริการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ผ่านศูนย์บริการคนพิการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ให้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครอง การส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและได้รับสิทธิ อีกทั้งประสานส่งต่อให้คนพิการที่มีความต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวง พม. โดย พก. ได้เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ต้นแบบ) เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการ (Disabilities Hub) ของประเทศไทย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขา 4 มุมเมือง (Service Link) ซึ่งดำเนินงานในลักษณะ “ศูนย์บริการใกล้ตัว ใกล้ใจ สำหรับคนพิการ” ประกอบด้วย เขตลาดกระบัง มีนบุรี สายไหม และอ้อมน้อย อีกทั้งขับเคลื่อนงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในระดับพื้นที่ จำนวน 2,085 ศูนย์ ทั่วประเทศ นายสมคิด กล่าวต่อไปว่า “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” เป็นกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ที่มีการปรับโฉมใหม่เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สวยงาม และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจรในการเป็นกลไกหลักสำหรับการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมการทำงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการ (Case Manager) ในระดับชุมชน ทั้งนี้ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop services) อย่างครบวงจร ได้แก่ 1) บริการการประเมินความพิการ และการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 2) บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ 3) บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 4) บริการด้านการส่งเสริมอาชีพ และการจ้างงานคนพิการ 5) การบริการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษา และ 6) บริการด้านอื่นๆ อาทิ การปรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การขอรับบริการผู้ช่วยคนพิการ และการขอรับบริการแท็กซี่คนพิการ เป็นต้น พร้อมทั้ง มีหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ออกให้บริการ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อประเมินความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และจากกรมสุขภาพจิต เพื่อประเมินความพิการทางออทิสติกและความพิการทางสติปัญญา พร้อมออกใบรับรองความพิการได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ เป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อค้นหาคนพิการในชุมชนและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนาสังคมของศูนย์บริการคนพิการสาขา ผู้นำคนพิการจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการ (Case Manager) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต “ทั้งนี้ การเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบครบวงจร ถือเป็นศูนย์บริการต้นแบบให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ ที่มีการปรับโฉมใหม่ ให้มีความสะดวก ทันสมัย อย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครอง การส่งเสริมบริการตามสิทธิ และการประสานส่งต่อความต้องการของแต่ละบุคคลในการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและสังคม ทำให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และภาคีเครือข่าย ได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงบริการของศูนย์และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ นับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายสมคิด กล่าวในตอนท้าย
ภาพประกอบ: 
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
พก. เปิดกิจกรรม “การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ” ปรับโฉมใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ครบ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: