พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรม “ทักษะการให้บริการและช่วยเหลือคนพิการ สำหรับผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (Taxi)” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจการให้บริการ และความช่วยเหลือผู้โดยสารที่เป็นคนพิการโดยเฉพาะ และนับเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ พก. ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในการเดินทางได้อย่างอิสระมีความปลอดภัยในการเดินทาง และมีมาตรฐานในการให้บริการ ด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน และผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ ที่เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการจัดบริการและช่วยเหลือคนพิการในการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ทั้งนี้ กิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ปัญหาความต้องการของคนพิการกับการใช้บริการรถยนต์สาธารณะ (TAXI) การเดินทางของผู้โดยสารพิการเพื่อทำกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมทางสังคม แรงบันดาลใจจากคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสาชื่อดัง และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ด้านการได้ยืนหรือสื่อความหมาย และทางการเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (Taxi) ได้แก่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) บริษัท ไลน์คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด หน่วยงานภาคเอกชน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
ภาพประกอบ: 
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ เตรียมเปิดตัวในงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: