ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ประธาน ปิดโครงการ "อบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ"

สถานที่: 
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการในสถานประกอบการ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้แทนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 145 คน เข้าร่วมอบรม
ภาพประกอบ: 
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม
ผู้เชี่ยวชาญฯ ด้านคนพิการ ปิดอบรม