ผู้เชี่ยญชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยญชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ในด้านการส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้สิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น ที่นั่งรอสำหรับคนพิการ ช่องทางพิเศษ จุดจอดรถคนพิการ ผู้สูงอายุ ห้องน้ำและราวจับ บัตรเลือกตั้ง มีการจัดทำอักษรเบลล์ และรถเข็น โคมไฟ แว่นขยาย หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่หน่วยเลือกตั้งพิเศษ ในหน่วยงานสังกัด พก. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ2) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี 4) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี และ 5) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย และประเด็นการจัดงาน “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ โชว์พลัง โชว์ความสามารถ โชว์ศักยภาพ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ. ลาน EDEN ชั้น 3 Central World โดยจะมีชุดการแสดงของคนพิการ จำนวนประมาณ 30 ชุด กระจายตามจุดต่างๆ โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
ภาพประกอบ: 
ผู้เชี่ยญชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม.
ผู้เชี่ยญชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม.
ผู้เชี่ยญชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม.