งานประชุมสัมมนาวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554 (ระยะสิ้นสุดแผน ฯ )

วันที่/เวลา: 
เสาร์, พฤศจิกายน 15, 2555 (All day)
สถานที่: 
โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดประชุมสัมนาวิภากษ์ เเละแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลเเผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ ฉบัยที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554 (ระยะสิ้นสุดเเผน ฯ) โดยได้รับเกียรติจาก นางมยุรี ผิวสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที 15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเเรม เดอะทวินทาวเวอร์ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เเละตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เเละเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการเนินงานตามเเผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 - 2554 (ระยะสิ้นสุดเเผน ฯ)
โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เเทนจากสำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ ผู้เเทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้เเทนจากองค์กรคนพิการ ร่วมทั้งส้น 45 คน

ภาพประกอบ: 
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ
รูปงานประชุมสัมมนาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลฯ