การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”

สถานที่: 
บริเวณโถงชั้น1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณโถงชั้น1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ที่จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้แทนโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ธนาคารกรุงเทพ และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสานต่องานที่ “พ่อ” ทำ สร้าง “ประวัติศาสตร์” ร่วมกับคนพิการ ด้วยการเปลี่ยนเป็น “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม โดยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ “คนตาบอด” จะปั่นจักรยานระยะทาง 867 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ: 
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”