การอบรมเครือข่าย"ยุวอาสา : ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" (Young Volunteers)

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 15, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556 นางมยุรี ผิวสุวรรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่าย "ยุวอาสา : ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" (Young Volunteers) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยสำนักงส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ ได้กำหนดกิจกรรมเพือสร้างยุวอาสา : ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Young Volunteers) ขึ้น โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์สำหรัรบเยาวชนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาศักยภาพคนพิการ รวมทั้งขยายเครือข่ายจิตอาสาไปยังกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นต้นกล้าที่งดงามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วย ผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนประจำจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 250 คน

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการและชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แพทย์จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกรุงเทพ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก ผู้แทนจากสถาบันตาบอดแห่งชาติเพือการวิจัยและพัฒนา ผู้แทนจากสมาคมสายใยครอบครัว กรุงเทพมหานคร และผู้ประกาศภาษามือจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งฝึกทักษะในการช่วยเหลือคนพิการแก่ยุวอาสา มีความรู้และทักษะดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ: 
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปการอบรมเครือข่ายยุวอาสา_ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ