การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2559) ครั้งที่ 4

วันที่/เวลา: 
จันทร์, เมษายน 1, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงเเรม ปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพ

      สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยสำนักนโยบายและวิชการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2559) ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคกลาง ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1  - 2 เมษายน 2556 โดยมีนางอุษา หงษ์กาญจนกุล รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ 
       วัตถุประสงค์ในการจัดงานประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศักยภาพ ผ่านกลไกในชุมชน ครอบครัว และโรงเรียน และการสื่อสารสาธารณะ เพื่อวางรากฐานในการสร้างเจตคติในเชิงสร้างสรรค์ของสังคมต่อสตรีพิการ เเละเด็กหญิงพิการ

ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 4
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 4
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 4
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 4
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 4
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 4