การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1

วันที่/เวลา: 
อังคาร, มีนาคม 5, 2013 (All day)
สถานที่: 
ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพ
     สำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยสำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มนโยบายเเละยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุม
เชิงปฎิบัติการสื่อสารเเผนยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556- 2559) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ โรงเเรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีนางนภา เศษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ

     วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการสื่อสารเเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556-2559 แนวทางการขับเคลื่อน
เเผน ฯ ไปสู่การปฏบัติ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์กรสตรีพิการในระดับพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรเครือข่ายสตรีพิการกลุ่มภาคเหนือ รวมจำนวนประมาณ 80 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐเเละเอกชน รวมถึงองค์กรสตรีพิการ ได้ร่วมดำเนินการบรรยาย อภิปราย เเละจัดให้มีกระบวนการกลุ่มเครือข่ายสตรีพิการ ในระดับพื้นที่ด้วย
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1