การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน

วันที่/เวลา: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมเมาเท่น คลิก เวลเนสส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ประเด็นการบูรณาการและการเข้าถึงสำหรับทุกคนในสังคม : ศักยภาพในการทำงานและการจ้างงาน” (ASEAN workshop on CRPD “an inclusive and accessible society for all : employability and employment” ) ระหว่างวันที่ ๑๘ –๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมาเท่น คลิก เวลเนสส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากิวทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการ ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(UNEASCAP) และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๐ คน โดยมี ดร.อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

ดร.อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสังคมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘ (ASEAN’s Strategic Framework on Social Welfare and Development 2011-2015 ) และได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นภายใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานของกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกรอบนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านคนพิการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บูรไนดารุสซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สารธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณัฐฟิลิปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า
ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการ่วมแสดงทัศนคติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในสังคม และเกิดการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน คนพิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นผลให้คนพิการในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน