การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 2, 2017 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุมพาเลซฮอลล์ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมพาเลซฮอลล์ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อชี้แจงภารกิจการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการจัดสรรกรอบเงินงบประมาณประจำปี 2561 สำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ พก. รวมจำนวน 320 คน
ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท