การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ

สถานที่: 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ เพื่อสรุปทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พก. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมการประชุม


ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ