การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2556"

วันที่/เวลา: 
จันทร์, มกราคม 14, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทรัล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 นางมยุรี ผิวสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2556" ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทรัล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีความพร้อม และองค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานให้สามารถจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดต้นแบบหน่วยจัดบริการผู้ช่วยคนพิการในท้องที่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2556 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคนพิการในพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลำพูน พะเยา เชียงใหม่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยนาท ลพบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และตรัง รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดลำปาง หนองบัวลำภู และอุดรธานี รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน

      การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากคุณธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี อาจารญวีระชัย วีระฉันทะชาติ และอาจารย์สโรทร ม่วงเกลี้ยง ที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประชุม
 

ภาพประกอบ: 
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556
รูปประชุมการส่งเสริมการขยายหน่วยบริการในพื้นที่ ประจำปี 2556