การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่: 
ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมเปิดตัว 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “พม.” ที่เตรียมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. โดยมีคณะผู้บริหาร พม. พร้อมด้วยนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วม พร้อมถ่ายทอดสดการประชุมไปยังหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนของ พก. ได้เตรียมเปิดตัว 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “พม.” คือ จะเปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง ได้แก่ พื้นที่อ้อมน้อย ลาดกระบัง สายไหม มีนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนพิการที่ต้องการทำบัตรคนพิการ หรือต่ออายุบัตร รวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (ONE STOP SERVICE) ในเขตพื้นที่รอบกรุงเทพฯ


ภาพประกอบ: 
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561