การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560

สถานที่: 
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. ผู้แทนสมาคมคนพิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 12/2560