การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 2, 2017 (All day)
สถานที่: 
อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 3 บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
ภาพประกอบ: 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560