โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านคนพิการ และโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน

โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านคนพิการ และโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน  
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ