โครงการการจ้างเอกชนดำเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กรด้านคนพิการตามระบบ Coaching ประจำปี 2557