เรื่อง การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ: 
9 มีนาคม 2017
                  การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลและจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๙ และเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทาง และนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ วิธีการศึกษา ดาเนินการสารวจข้อมูลคนพิการจากแบบสอบถามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๒๖ ตัวชี้วัด ๘ องค์ประกอบ และ ๗ ดัชนี โดยกลไกระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

หมวดหมู่: 
ทั่วไป