เรื่อง การศึกษาและขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการออกบัตรประจำตัวคนพิการจากสภาพความพิการเชิงประจักษ์

วันที่ประกาศ: 
9 มีนาคม 2017
                   การศึกษาและขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการออกบัตรประจาตัวคนพิการจากสภาพความพิการเชิงประจักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษารูปแบบ/กลไกในพื้นที่/ชุมชนในการสนับสนุนการออกบัตรประจาตัวคนพิการจากสภาพความพิการเชิงประจักษ์และ (๒) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะรูปแบบหรือกลไก ที่เหมาะสมในการสนับสนุนการออกบัตรประจาตัวคนพิการจากสภาพความพิการเชิงประจักษ์ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย (๑) ศึกษาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์คนพิการ (๓) เก็บข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่กรณีศึกษา ๓ จังหวัด ที่มีการออกบัตรประจาตัวคนพิการจากสภาพความพิการประจักษ์ ระดับสูง -กลาง-ต่า และ (๔) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกบัตรฯ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่: 
ทั่วไป