ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารงานคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน 7,000,000 บาท

วันที่ประกาศ: 
28 ธันวาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง