รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3