ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและติดตามผลโครงการตามเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท)

วันที่ประกาศ: 
7 มิถุนายน 2017
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและติดตามผลโครงการตามเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ประเภทราคากลาง: