ราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของอาคาร 60 ปี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการแห่งชาติ และอาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมแห่งเอเซียและแปซิฟิก (APCD)

วันที่ประกาศ: 
25 สิงหาคม 2014
ราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของอาคาร 60 ปี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการแห่งชาติ และอาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมแห่งเอเซียและแปซิฟิก (APCD)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ประเภทราคากลาง: