ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

วันที่ประกาศ: 
31 มีนาคม 2016
ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง