ราคากลางโครงการ จ้างทำสมุดคู่บัญชีการชาระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี 2559

วันที่ประกาศ: 
16 มีนาคม 2016
ราคากลางโครงการ จ้างทำสมุดคู่บัญชีการชาระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี 2559
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง