ราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Social Media ภารกิจงานด้านคนพิการ ที่เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ