ราคากลางจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก.

วันที่ประกาศ: 
12 ตุลาคม 2017

ราคากลางจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก.

หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง