รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา)

วันที่ประกาศ: 
23 พฤษภาคม 2014
ขอบเขตการจ้าง
คุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
คุณสมบัติ ๑. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ 
๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๓. มีเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประสานงานและติดต่องานกับหน่วยงานราชการ
๕. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่จ้างเหมาเป็นอย่างดี ได้แก่
                         ๕.๑ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                         ๕.๒ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
                         ๕.๓ มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
                         ๕.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
                         ๕.๕ มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
                         ๕.๖ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทาง
การดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ และด้านคนพิการ
                         ๕.๗ มีความสามารถในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ และการจัดการด้านเอกสารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาจ้าง/ข้อตกลงการจ้างประกอบร่วมกับใบเสนอราคา                  
๖. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Windows Server, MySQL, Photoshop, Microsoft Word, Excel , Power Point , Dreamweaver และGoogle DOC
๗. มีทักษะในการเขียนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น SQL , HTML , PHP และ ASP
๘. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ลักษณะของงานที่จ้าง
๑. ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
๒. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑
๓.  ตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบงาน
(ห้อง Server)
๔. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการให้กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและหน่วยงานเครือข่าย ด้วยการใช้โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote)
๕. ดูแลและตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ (พก.)
๖. เขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อออกรายงาน       
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                                                      
รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้าง
          -
 
สถานที่การทำงานที่จ้าง
          สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
          ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
 
เงื่อนไขในการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร หลักฐาน ตามที่ระบุพร้อมกับใบเสนอราคาและจัดทำประวัติส่วนตัวแนบมาด้วย สำนักงานส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเอกสารเพิ่มเติม
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๒-๓๕๔๓๓๘๘ ต่อ ๑๒๙ คุณสีห์กานต์  สุทธิสวัสดิคุณ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ