ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศ: 
16 กุมภาพันธ์ 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
หมวดหมู่: 
ทั่วไป