ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
15 พฤศจิกายน 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี 2560
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง