ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประจำปี 2556

วันที่ประกาศ: 
1 พฤศจิกายน 2016
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: