ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา35 (ปฏิบัติไม่ครบถ้วน) ประจำปี พ.ศ. 2556

วันที่ประกาศ: 
15 พฤษภาคม 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ปฏิบัติไม่ครบถ้วน) ประจำปี พ.ศ.
หมวดหมู่: 
ทั่วไป