ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริกาแก่คนพิการ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
22 ธันวาคม 2016


ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการตรวจสอบประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2560

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง