ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรบานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
1 ธันวาคม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี 2560
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง