ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดีบดีเด่นและดีมาก

วันที่ประกาศ: 
14 กันยายน 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดีบดีเด่นและดีมาก
หมวดหมู่: 
ทั่วไป