ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ: 
11 สิงหาคม 2016
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ด้วยกรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย หรือทางการเห็น หรือทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ประกอบกับ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 1791 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร คนพิการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
หมวดหมู่: 
สมัครงาน