จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง)

วันที่ประกาศ: 
12 มกราคม 2016
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง