การเสนอชื่อองค์กรธุรกิจ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2557

วันที่ประกาศ: 
22 ตุลาคม 2014
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
“องค์กรธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2557”
การมอบรางวัลองค์กรที่องค์กรธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2557 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร
ประเภทรางวัล
            รางวัลองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2557 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทรางวัลดังนี้
ประเภทที่ 1 รางวัลองค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนพิการ มอบให้แก่องค์กรธุรกิจที่ได้ส่งเสริมการสร้างโอกาสคนพิการด้วยรูปแบบการดำเนินการต่าง ๆ ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
          ก. ด้านการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มีการปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน)
(1)  มีการจ้างงานคนพิการมากกว่าหรือตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดในตำแหน่งหน้าที่เหมาะสมตามความสามารถของคนพิการและมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกจ้างคนพิการมีความก้าวหน้าตามสายงาน
            *** ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของ   รัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานที่ประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554
(2) มีการจัดสัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ มีการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแล    คนพิการตาม ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน (มาตรา 35)
            *** ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552
(3) มีการจัดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา 37)
            *** รายละเอียดตาม กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556
 
          ข. ด้านการส่งเสริมเจตคติที่ดีและการส่งเสริมศักยภาพแก่คนพิการ (มีการปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน)
            (1) ส่งเสริมองค์กรคนพิการ/กิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (SE) โดยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
(2) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือนวัตกรรม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ให้มีความสะดวกในการดำรงชีวิตอย่างอิสระได้   
(3) มีระเบียบ วัฒนธรรม หรือค่านิยมองค์กร ที่ส่งเสริมและให้โอกาสคนพิการ กิจการของคนพิการ หรือองค์กร คนพิการ ในการร่วมงานกับองค์กรทั้งการเป็นพนักงาน การเป็นคู่ค้า (Supplier) การร่วมลงทุนหรือสร้างความร่วมมือในทางธุรกิจ
 
          ประเภทที่ 2 รางวัลเกียรติยศองค์กรธุรกิจสนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริม
การสร้างโอกาสด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง

          ***  โดยองค์กรภาคธุรกิจนั้นจะต้องเคยได้รับรางวัลองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น (ตามข้อ 1)  และมีการพัฒนาและการส่งเสริมงานด้านคนพิการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือมีการส่งเสริมพัฒนางานด้านคนพิการเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เห็นโดยเด่นชัด
-------------------------------
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มประสานกลไกเพื่อการพัฒนา สำนักนโยบายและวิชาการ