การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

วันที่ประกาศ: 
25 มีนาคม 2015
คำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
หมวดหมู่: 
ทั่วไป